OFERTA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Pomoc prawna udzielana przez kancelarię obejmuje w szczególności:

 • doradztwo prawne,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • sporządzanie i opiniowanie umów zawieranych zarówno w obrocie cywilnym, jak i gospodarczym,
 • reprezentację przed sądami powszechnymi i administracyjnymi wszystkich instancji,
 • reprezentację przed organami ścigania (policja, prokuratura),
 • reprezentację przed organami administracji państwowej i samorządowej,
 • sporządzanie pozwów, wniosków, środków zaskarżenia (w tym apelacja, zażalenie, zarzuty od nakazu zapłaty, sprzeciw od nakazu zapłaty, sprzeciw od wyroku zaocznego, skarga kasacyjna, kasacja, skarga na czynności komornika sądowego itd.) oraz innych pism procesowych,
 • reprezentację w postępowaniach egzekucyjnych prowadzonych przez komorników sądowych,
 • prowadzenie postępowań przedsądowych,
 • prowadzenie mediacji i negocjacji.

OFERTA DLA FIRM i INSTYTUCJI

W ramach usług świadczonych dla podmiotów gospodarczych kancelaria oferuje kompleksowe usługi związane z obsługą prawną przedsiębiorstw oraz innych podmiotów.

Zwłaszcza oferta skierowana jest do firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, ale także do jednostek samorządu terytorialnego, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni, stowarzyszeń i fundacji.

W zakres usług wchodzą w szczególności:

 • bieżąca obsługa (m.in. sporządzanie pisemnych opinii, ustne udzielanie porad prawnych),
 • zakładanie i przekształcenia w działalności gospodarczej (m.in. rejestracja spółki, stowarzyszenia itd., zmiany formy prawnej spółki),
 • sprawy ze stosunku wewnętrznego spółki (m.in. projekty uchwał, protokołów walnych zgromadzeń),
 • sporządzanie wszelkich umów handlowych,
 • sprawy z zakresu prawa upadłościowego (m.in. wnioski o ogłoszenie upadłości, wpis na listę wierzytelności, sprzeciw od listy wierzytelności),
 • sprawy z zakresu prawa zamówień publicznych,
 • sporządzanie uchwał, regulaminów oraz innych aktów wewnętrznych,
 • reprezentacja w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz kontrolnych.

Kancelaria oferuje również świadczenie usług w siedzibie Klienta lub w miejscu przez niego wskazanym na terenie Olsztyna i okolic.

ul. Mickiewicza 21/23

lok. 300/7

10-508 Olsztyn

+48 668 39 77 93